Firma wolna od tytoniu

Rada naukowa

prof. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia

Od listopada 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

 

dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce.

W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego.

Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za działania przynoszące dzieciom radość.

 

dr Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Doktor nauk medycznych, od 2003 roku związany naukowo z Zakładem Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy.

W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy Komisji Europejskiej.

Jest autorem i współautorem kilkunastu prac w specjalistycznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach książkowych.

 

prof. Andrzej M. Fal – Prezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Doradca Prezydenta Pracodawców RP

Ukończył studia na Akademii Medycznej oraz na Akademii Ekonomicznej. Uzyskał stopień doktora z medycyny (alergologia), a następnie stopień doktora habilitowanego. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego.

Profesor i kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, profesor wizytujący Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie.

Pod jego redakcją ukazały się cztery podręczniki (oraz dwa stanowiska eksperckie). Jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika Public Health Forum oraz członkiem komitetów naukowych 6 innych czasopism. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 300 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego.

Obecnie jest dyrektorem naukowym projektu KnowHealth. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (CAT) w Londynie, przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii (WBA).

Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, a w 2015 r. został wybrany członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

 

prof. Piotr Jankowski – Członek Zarządu i Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sekretarz Zarządu Głównego oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia (2011-2017), Przewodniczący Zarządu Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2009-2011), Członek Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (od 2011), Przewodniczący Rady Fundacji Zdrowia Publicznego (od 2018), profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jako pierwszy w Polsce uzyskał „Accreditation in Intensive and Acute Cardiac Care”. Jest autorem ponad trzystu publikacji i doniesień naukowych oraz laureatem wielu nagród naukowych oraz został wyróżniony w konkursie „Złoty Skalpel 2017”. Członek rad naukowych oraz recenzent kilkunastu czasopism o charakterze międzynarodowym, organizator cyklu konferencji „Kardiologia Prewencyjna”.

Łączy pracę naukową na Uniwersytecie z praktyką kliniczną w Szpitalu Uniwersyteckim oraz działalnością w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym i różnych gremiach doradczych zajmujących się epidemiologią.

 

dr Łukasz Balwicki – Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator kampanii edukacyjnych „Zawodniacy” i „Sfajerowani” współfinansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia i programów polityki antytytoniowej finansowanych z grantów Inicjatywy Bloomberga.

W latach 2007-2009 specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku, był zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Jest ekspertem współpracującym z WHO i The European Observatory on Health Systems and Policies, oraz autorem analiz ustawy o zdrowiu publicznym.

 

prof. Aleksandra Czerw – Adiunkt w Katedrze Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Martyn Willmore – Menadżer Programu Kontroli Tytoniu, Public Health England

Od 10 lat pracuje nad kontrolą tytoniu. Szczególny nacisk kładzie na wspieranie interwencji w zakresie rzucania palenia w całej Anglii oraz pomoc kobietom w ciąży w rzuceniu palenia. Jest autorem publikacji na temat interwencji mających na celu ograniczenie palenia w czasie ciąży.

 

Rosanna O’Connor – Dyrektor ds. Alkoholu, Narkotyków, Tytoniu i Sprawiedliwości, Public Health England,

Przyczyniła się do wielu sukcesów PHE, w tym wywarła silny wpływ na niedawno opublikowaną strategię antynarkotykową rządu i plan kontroli tytoniu.

Posiada znaczący dorobek w zakresie wpływu nierówności zdrowotnych na osoby i społeczności, a także w sektorze opiekuńczym i wolontariacie. Wcześniej była Dyrektorem ds. Dostaw w National Treatment Agency.

 

Anna Rulkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Zarządu Lux Med Sp. z o.o.

Absolwentka Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business. Jest także absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu, studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement” (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości.

Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W lipcu 2016 r. została mianowana Wiceprezydentem Pracodawców RP a w czerwcu 2017 r. została wybrana na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej. W 2018 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady Społecznej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”. Zasiada również w Kapitule programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia – „PracoDawca Zdrowia”. W latach 2013-2017 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy).

 

dr Andrzej Mądrala –Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Mavit

Od 2000 r. Prezes Zarządu oraz współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. – nowoczesne szpitale specjalistyczne w Warszawie i Katowicach. W okresie 1982-1983 stypendysta naukowy Instytutu Maxa Plancka (Frankfurt nad Menem, Niemcy). Posiada tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych.

Dodatkowo jest Przewodniczącym Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia AMD.

Członek Komisji Zdrowia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Państwowy Zakład Higieny Logo Ministerstwa Zdrowia