Firma wolna od tytoniu

Konkurs „Firma wolna od tytoniu”

Czy Wasza firma zachęca pracowników, żeby nie palili w czasie pracy? Wprowadziliście programy sportowe, udostępniliście dostęp do terapeutów lub w jakikolwiek inny sposób pomagacie uwolnić się od nałogu?

Oprócz szansy zdobycia nagród konkurs daje okazję, by pokazać innym przedsiębiorstwom metody eliminowania palenia w pracy. Niech firmy, które jeszcze nie zmierzyły się z tym problemem, poznają sposoby jak to zrobić. Niech zobaczą, że udało się to innym przedsiębiorstwom.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu firmy ponoszące straty przez palenie wśród pracowników dowiedzą się, jak zrobić pierwszy krok.

Konkurs „Firma wolna od tytoniu” to uhonorowanie tych firm, które promują ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo się do nich zalicza – zgłoście się jak najszybciej.

W związku z popularyzowaniem konkursu na konferencjach regionalnych, które kończą się 13 listopada 2018 r., uprzejmie informujemy, że konkurs „Firma wolna od tytoniu”  został przedłużony do 16 listopada 2018 r.

Patronem medialnym konkursu jest portal Infor.pl.

Formularz w kategorii „Najbardziej aktywne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

Formularz w kategorii „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

Formularz w kategorii „Najlepsze praktyki”

 

REGULAMIN NAGRODY „FIRMA WOLNA OD TYTONIU”

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1

Nagroda „Firma wolna od tytoniu” jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, firm, zakładów pracy, w tym zakładów pracy chronionej oraz zakładów zatrudniających pracowników z podstawowym i zawodowym wykształceniem, które promują ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu.

 §2

Regulamin Nagrody „Firma wolna od tytoniu”, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1. Zasady i tryb przyznawania Nagrody,
2. Zasady i tryb powoływania oraz funkcjonowania Kapituły Nagrody.

 

 

CZĘŚĆ II

NAGRODA „FIRMA WOLNA OD TYTONIU”

  §3

ORGANIZATORZY

Organizatorami Nagrody są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

 §4

UCZESTNICY

O nagrodę ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, firmy, zakłady pracy, w tym zakłady pracy chronionej oraz zakłady zatrudniające pracowników z podstawowym i zawodowym wykształceniem

 §5

KATEGORIE NAGRODY

Kategoria INajbardziej aktywne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy w zakresie ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych.

Nagroda dla najbardziej aktywnego przedsiębiorstwa, firmy, zakładu pracy, gdzie w szczególności bierze się pod uwagę ilość i jakość działań przedsiębiorstwa, firmy, zakładu pracy prowadzonych na rzecz ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych.

Kategoria IINajbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy w zakresie ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych.

Nagroda dla najbardziej skutecznego przedsiębiorstwa, firmy, zakładu pracy, gdzie w szczególności bierze się pod uwagę efekty tj. procentowy udział pracowników, którzy są podczas procesu rzucania palenia oraz procentowy udział pracowników, którzy dzięki działaniom firmy rzucili palenie.

Kategoria IIINajlepsze praktyki w zakresie ograniczenia problemu używana wyrobów tytoniowych.

Nagroda za najlepsze praktyki. Kategoria otwarta na wszelkie rodzaje firm, nawet nie zatrudniające pracowników z podstawowym i zawodowym wykształceniem. Celem tej kategorii jest docenienie działań i zainspirowanie tymi praktykami innych firm, również tych zatrudniających pracowników z podstawowym i wyższym wykształceniem.

 

CZĘŚĆ III

KAPITUŁA NAGRODY „FIRMA WOLNA OD TYTONIU”

 §6

1. Kapituła składa się z 5 osób wskazanych przez Radę Naukową zatwierdzonych przez Prezydenta Pracodawców RP.
2. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są Organizatorzy.
3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, wybrany spośród członków Kapituły.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Kapituły kieruje członek Kapituły upoważniony przez Przewodniczącego.
5. Kapituła działa na posiedzeniach, które mogą odbywać się stacjonarnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 

CZĘŚĆ IV

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYZNANIEM NAGRÓD I TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW

 §7


1. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest wypełnienie ankiety on-line.
2. Link do ankiety on-line zostanie udostępniony na stronie internetowej firmawolnaodtytoniu.pl  30 sierpnia 2018 r.
3. Do 31 października 2018 r. podmioty wypełniają ankietę on-line.
4. Na prośbę Organizatorów zgłaszający jest zobowiązany uzupełnić treść ankiety w terminie 5 dni
i przesłać ją na adres departamentrelacji@pracodawcyrp.pl, inaczej nie będzie ona rozpatrywana.
5. Wyboru finalistów, spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Kapituła na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym w nieprzekraczalnym terminie – 14 dni od daty zakończenia naboru wniosków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. W każdej kategorii Kapituła wybiera maksymalnie trzech finalistów.
6. Kapituła spośród finalistów wybiera po jednym laureacie z każdej kategorii.
7. Po zakończeniu posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
8. Finaliści konkursu powiadamiani są indywidualnie.
9. Laureatów konkursu Organizatorzy ogłaszają podczas uroczystej Gali.
10. Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN brutto.
11. Finalista Nagrody otrzymuje dyplom.
12.Laureaci i Finaliści mogą używać w celach promocyjnych nazwę Nagrody „Firma wolna od tytoniu”.

 

 

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §8

1. Uczestnicy konkursu, w tym kandydaci, finaliści i laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez Organizatorów w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
2. Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, tel. (22) 518 87 00 adres mailowy: departamentrelacji@pracodawcyrp.pl.
3. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują wobec Organizatorów jakiekolwiek roszczenia.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia