Firma wolna od tytoniu

Konkurs

Czy Wasza firma zachęca pracowników do niepalenia w czasie pracy?

Prowadzicie działania, które pomagają uwolnić się od nałogu?

Stosujecie praktyki mające na celu ograniczenie używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w biurach, zakładach?

Jeśli tak, weźcie udział w 2 edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu”!

To uhonorowanie tych firm, które promują ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo się do nich zalicza – zgłoście się jak najszybciej.

Oprócz szansy zdobycia atrakcyjnych nagród konkurs daje okazję, by pokazać innym przedsiębiorstwom metody ograniczania używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych. Pokażcie innym swoje dobre praktyki, a przy tym nagródźcie swoich pracowników!

Dzięki Waszemu zaangażowaniu firmy ponoszące straty przez palenie wśród pracowników dowiedzą się, jak je zminimalizować dbając również o ich zdrowie.

Jak to zrobić?
1. Zgłoś firmę jako uczestnika projektu „Nie palę, bo…” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.niepalebo.pl/dla-pracodawcow/.
2. Wypełnij formularz konkursowy w jednej z trzech kategorii dostępny na naszej stronie.

a. „Przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy najbardziej angażująca i wspierająca swoich pracowników do walki z nałogiem”

Formularz w kategorii „Przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy najbardziej angażująca i wspierająca swoich pracowników do walki z nałogiem”

b. „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

Formularz w kategorii „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

c. „Najbardziej nowatorskie i kreatywne praktyki w zakresie ograniczenia problemu używana wyrobów tytoniowych”

Formularz w kategorii „Najbardziej nowatorskie i kreatywne praktyki”

3. Przedstaw sposoby ograniczania używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy wraz z dokumentacją fotograficzną aktywności wysyłając na adres info@niepalebo.pl.
4. Termin nadesłania zgłoszeń mija 20 listopada 2020 roku.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które zgłosiły swoje uczestnictwo w projekcie „Nie palę, bo…”, która stanowi 2. edycję Projektu oraz przedstawią sposoby ograniczenia palenia przez pracowników i edukuje na temat szkodliwości jakie niesie za sobą używanie wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.

Jeśli chcesz zgłosić swoją firmę do uczestnictwa w projekcie informacyjno-edukacyjnym „Nie palę, bo…” realizowanej w 2020 roku sprawdź szczegóły na stronie www.niepalebo.pl/dla-pracodawcow/

 

REGULAMIN DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ
„Firma wolna od tytoniu”

CZĘŚĆ I

DEFINICJE I OKREŚLENIA UŻYTE W REGULAMINIE

1. „Konkurs” – niniejszy konkurs przeprowadzony przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs realizowany jest w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego „Nie palę, bo…”, który organizowany jest przez Pracodawców RP i jest realizacją programu: „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy” w ramach Działania 4. „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych” Celu Operacyjnego 2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

2. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

3. „Organizator” – organizatorem Konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-973) przy ul.  Brukselskiej 7, wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047928, NIP 5261678181, REGON 006219811.

4. „Uczestnik” – firma, przedsiębiorstwo, zakład pracy, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

5. „Zadanie konkursowe” – zadanie do zrealizowania i udokumentowania (opisowo i fotograficznie), które jest warunkiem udziału w Konkursie i opisane jest w niniejszym Regulaminie. Zadanie polega na wyłonieniu w drodze konkursu firm, które wypełnią wskazane elementy zadania konkursowego „Firma wolna od tytoniu”.

6. „Formularz zgłoszeniowy” – formularz, który należy wypełnić, aby wziąć udział w konkursie, dostępny jest na stronie www.firmawolnaodtytoniu.pl.

7. „Laureat Konkursu” – określa zwycięzców konkursu, czyli trzech Uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody powołaną przez Organizatora.

8. „Kapituła Nagrody” – komisja konkursowa zwołana przez Organizatora w celu wyłonienia Laureatów Konkursu.

9. „Nagroda” – nagroda przyznawana przez Organizatora w wysokości i na warunkach wskazanych treści Regulaminu.

10. „Okres Trwania Konkursu” – określa termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu tj. od 27 kwietnia 2020 roku do 20 listopada 2020 roku.

11. Administrator danych osobowych – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-973) przy ul.  Brukselskiej 7, wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047928, NIP 5261678181, REGON 006219811.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Druga edycja konkursu o nagrodę „Firma wolna od tytoniu” jest realizowana w ramach projektu „Nie palę, bo…”.

§2

1. Nagroda „Firma wolna od tytoniu” jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, firm, zakładów pracy, które promują ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu.

§3

1. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest realizacja „Zadania konkursowego” i czas jego wysłania do dnia zakończenia Konkursu. Zadanie konkursowe polega na spełnieniu kryteriów, które upoważnią firmę do wzięcia udziału w konkursie „Firma wolna od tytoniu”, czyli wskażą działania wprowadzające zasady/działania/aktywności wpływające na ograniczenie używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy.

CZĘŚĆ III

PRZYSTĄPIENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU

§1

1. O nagrodę ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, firmy, zakłady pracy, które zgłosiły uczestnictwo w programie „Nie palę, bo…” oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy do udziału w drugiej edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu” w wybranej kategorii.

2. Zgłoszenie firmy do uczestnictwa w projekcie „Nie palę, bo…” należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.niepalebo.pl/dla-pracodawcow/.

3. Zgłoszenie firmy do uczestnictwa w konkursie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie www.firmawolnaodtytoniu.pl (zostanie opublikowany 27 kwietnia 2020 roku w jednej z trzech kategorii, o której mowa w §2 Części III Regulaminu) do dnia 20 listopada 2020 roku.

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z wykonanym Zadaniem Konkursowym należy wysłać do 20 listopada 2020 roku na adres: info@niepalebo.pl.

5. Realizacja Zadania Konkursowego polega na przedstawieniu w formie opisowej i fotograficznej sposobów ograniczania używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w firmie Uczestnika w zależności od wybranej kategorii Konkursowej.

6. Na prośbę Organizatorów zgłaszający jest zobowiązany uzupełnić treść formularza konkursowego w terminie 5 dni i przesłać go na adres info@niepalebo.pl, inaczej nie będzie on rozpatrywany. 


§2

1. Nagroda w Konkursie przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody w trzech kategoriach:

a) Kategoria I – „Przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy najbardziej angażująca i wspierająca swoich pracowników do walki z nałogiem” w zakresie ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.

Nagroda przyznawana jest dla najbardziej aktywnego przedsiębiorstwa, firmy, zakładu pracy, gdzie w szczególności bierze się pod uwagę jakość działań wspierających i angażujących pracowników na rzecz ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych.

b) Kategoria II – „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy” w zakresie ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.”

Nagroda przyznawana jest dla najbardziej skutecznego przedsiębiorstwa, firmy, zakładu pracy, gdzie w szczególności bierze się pod uwagę efekty działań.

c) Kategoria III – „Najbardziej nowatorskie i kreatywne praktyki w zakresie ograniczenia problemu używana wyrobów tytoniowych.”. Nagroda przyznawana jest za najlepsze, nowatorskie i kreatywne praktyki. Celem tej kategorii jest docenienie działań i zainspirowanie tymi praktykami innych firm.

2.  Laureat Konkursu w każdej kategorii otrzymuje statuetkę, dyplom oraz nagrodę: voucher na wyjazd integracyjny o wartości 6000 zł do wykorzystania w hotelu Arłamów (Hotel Arłamów S.A., Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne).

3. Laureaci mogą używać w celach promocyjnych nazwę Nagrody „Firma wolna od tytoniu”.

4. Nagroda zostanie wydana podczas Gali wręczenia nagród „Firma wolna od tytoniu” w grudniu 2020 roku. O dokładnym terminie Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

§3

1. Kapituła składa się z co najmniej 3 osób: przedstawiciela Pracodawców RP, eksperta ds. zdrowia, laureata poprzedniej edycji lub ambasadora projektu.

2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, wybrany spośród członków Kapituły.

3. Kapituła działa na posiedzeniu, które może odbywać się stacjonarnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Wyboru Laureatów, spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Kapituła na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym w nieprzekraczalnym terminie – 14 dni od daty zakończenia naboru wniosków.

4. Kapituła kończy swoje działanie wraz z wyborem Laureatów Konkursu w trzech kategoriach.

5. Kapituła ma możliwość wyboru dodatkowych wyróżnień dla przedsiębiorstw zgłoszonych do konkursu.

4. Po zakończeniu posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

5. Laureatów konkursu Organizatorzy ogłaszają podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w grudniu 2020 roku. Po wydarzeniu lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.firmawolnaodtytoniu.pl oraz w social mediach.

CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez Organizatorów w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.


2. Adres do korespondencji: info@niepalebo.pl

3. Kandydatom, jak i laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują wobec Organizatorów jakiekolwiek roszczenia.

4. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

6. Firma, która zgłasza się do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie tej informacji w kanałach komunikacyjnych projektu „Nie palę, bo…”, czyli np. używania logotypu w social mediach programu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej: www.firmawolnaodtytoniu.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na wskazanych kanałach.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

11. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia