Firma wolna od tytoniu

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Pracodawców RP (podmiot realizujący projekt „Firma wolna od tytoniu”)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwa przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Pracodawców RP:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych są Pracodawcy RP z siedzibą w Warszawie (kod 03-973) przy ul Brukselskiej 7. Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 22 518 87 00, fax: +48 22 828 84 37; adres poczty elektronicznej sekretariat@pracodawcyrp.pl
2.    Funkcjonujący dotąd w Pracodawcach RP Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iodo@pracodawcyrp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych.
3.    Pracodawcy RP przetwarzają Państwa dane osobowe w związku ze realizacją projektów, usług szkoleniowych, badawczych, wydawniczych ,publikacyjnych, informacyjnych w tym prowadzenia strony internetowej, odbywających się wydarzeń i konferencji, a także w zakresie oddziaływanie na kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej, kształtowania wzajemnych relacji partnerów społecznych w tym udzielanie pomocy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy, wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych i instytucjach dialogu społecznego.
4.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
5.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, tj.:
1)    w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
2)    skorzystania przez Państwo z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.

2.    W związku z przetwarzaniem przez Pracodawców RP danych osobowych, przysługuje Państwu:
1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

3.    W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Pracodawców RP Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

6.    Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia